Označeno: zgodovina fizike

0

Fiziki skozi zgodovino – Meden

Viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel https://sl.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei https://sl.wikipedia.org/wiki/Jurij_Vega https://sl.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci https://sl.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton https://edu.glogster.com/glog/physics-history/2aae47jlwts